Sekretesspolicy

 

Senaste uppdatering: 24 juli 2023

 1. This Notice
 2. Collection of Personal Data
 3. Creation of Personal Data
 4. Categories of Personal Data we Process
 5. Sensitive Personal Data
 6. Purposes of Processing and legal bases for Processing
 7. Disclosure of Personal Data to third parties
 8. International transfers of Personal Data
 9. Data security
 10. Data accuracy
 11. Data minimisation
 12. Data retention
 13. Your legal rights
 14. Cookies and similar technologies
 15. Terms of Use
 16. Direct marketing
 17. Details of Controllers
 18. Definitions
 

Generell information

Denna information förklarar hur vi behandlar personuppgifter. Den kan komma att ändras eller uppdateras från tid till annan, så det är viktigt att kontrollera den regelbundet för uppdateringar.

Läs mer

Denna information utfärdas av var och en av de kontrollansvariga enheter som anges i avsnitt (Q) nedan (tillsammans “Norgine“, “vi”, “oss” och “vår“) och riktar sig till personer med vilka vi interagerar, inklusive patienter, besökare på våra webbplatser, andra användare av våra produkter eller tjänster, (personal hos företag) kunder, partners och leverantörer, personer som söker anställning och besökare till våra lokaler (tillsammans “du“). Definierade termer som används förklaras i avsnitt (R) nedan.

 

Informationen kan ändras eller uppdateras från tid till annan för att återspegla ändringar i vår praxis med avseende på behandling av personuppgifter eller ändringar i tillämplig lag. Vid behov kommer vi att informera dig om eventuella ändringar som vi kan göra i enlighet med villkoren i detta dokument.

 

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in eller erhåller personuppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls oss genom vår relation med dig (t.ex. om du arbetar inom hälso- och sjukvården eller representerar en hälso- och sjukvårdsorganisation), när du offentliggör personuppgifter (t.ex. om du gör ett offentligt inlägg om oss på sociala medier), besöker våra webbplatser, registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser, produkter eller tjänster eller när du interagerar med tredje parts innehåll eller reklam på en webbplats. Vi kan också få personuppgifter om dig från tredje part (t.ex. brottsbekämpande myndigheter).

Läs mer

Insamling av personuppgifter: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter om dig från följande källor:

 • Uppgifter som lämnas till oss: Vi får personuppgifter när dessa lämnas till oss, t.ex. när du kontaktar oss via e-post eller telefon, ger oss ditt visitkort, skickar in en jobbansökan eller när du ger information till våra försäljningsrepresentanter.
 • Uppgifter som vi erhåller personligen: Vi erhåller personuppgifter under möten, under besök av försäljnings- eller marknadsföringsrepresentanter eller vid evenemang som vi deltar i.
 • Samarbeten: Vi erhåller personuppgifter när du samarbetar med oss inom forskning eller i en rådgivande/konsultfunktion.
 • Uppgifter om relationer: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter inom ramen för vår relation med dig, t.ex. när vi tillhandahåller en tjänst till dig eller till din arbetsgivare.
 • Uppgifter som du offentliggör: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter som du väljer att offentliggöra, t.ex. genom vetenskapliga publikationer, nationella register och din/dina profil(er) på sociala medier, om du gör ett offentligt inlägg om oss.
 • Webbplatsdata: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller använder funktioner eller resurser som finns tillgängliga på eller via en webbplats.
 • Registrering: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter när du använder, eller registrerar dig för att använda, någon av våra Webbplatser, produkter eller tjänster.
 • Databaser från tredje part: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter via tredjepartsdatabaser som vi har avtal med (t.ex. IMS eller IQVIA).
 • Information om innehåll och reklam: Om du interagerar med innehåll eller reklam från tredje part på en Webbplats (inklusive cookies) får vi personuppgifter från den relevanta tredjepartsleverantören av innehållet eller reklamen.
 • Information från tredje part: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter från tredje part som tillhandahåller dem till oss (t.ex. kreditupplysningsföretag, brottsbekämpande myndigheter etc.).

 

 

Skapande av personuppgifter

Läs mer

Vi skapar även personuppgifter om dig under vissa omständigheter, såsom register över dina interaktioner med oss och uppgifter om dina tidigare interaktioner med oss, så länge som raderingsperioderna inte strider mot denna procedur. Vi kan också kombinera personuppgifter från någon av våra Webbplatser, produkter eller tjänster, inklusive när dessa uppgifter samlas in från olika enheter.

 

 

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar dina personuppgifter, dina kontaktuppgifter, dina yrkesuppgifter, register över undersökningar eller tester som du har deltagit i, demografiska uppgifter, besöksloggar för våra lokaler, register över dina samtycken, betalningsuppgifter, information om våra webbplatser, uppgifter om din arbetsgivare, information om din interaktion med vårt innehåll eller vår reklam och eventuella synpunkter eller åsikter som du lämnar till oss.

Läs mer

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Personuppgifter: förnamn, önskat namn och fotografi.
 • Kontaktuppgifter: korrespondensadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om personliga assistenter, i förekommande fall.
 • Yrkesuppgifter: ditt CV, uppgifter om din expertis, yrkeshistorik, uppgifter om praktik och kvalifikationer, information om din erfarenhet, deltagande i möten, seminarier, rådgivande nämnder och konferenser, information om dina yrkesmässiga förbindelser med andra personer eller institutioner, språkkunskaper och andra yrkesmässiga färdigheter.
 • Demografisk information: kön, födelsedatum/ålder, nationalitet, tilltal, titel och språkpreferenser.
 • Besöksloggar: register över besök i våra lokaler.
 • Samtyckesregister: register över alla samtycken du har gett, tillsammans med datum och tid, sätt för samtycke och all relaterad information (t.ex. ämnet för samtycket).
 • Uppgifter om inköp: register över inköp och priser samt mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Betalningsuppgifter: fakturaunderlag, betalningsunderlag, faktureringsadress, betalningsmetod, bankkontonummer eller kreditkortsnummer, kortinnehavarens eller kontoinnehavarens namn, säkerhetsuppgifter för kort eller konto, kortets “giltigt från”-datum, kortets utgångsdatum, BACS-uppgifter, SWIFT-uppgifter, IBAN-uppgifter, betalningsbelopp, betalningsdatum och checkunderlag.
 • Uppgifter om våra webbplatser: enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tid för anslutning till en webbplats, registreringsuppgifter, användarnamn, lösenord, säkerhetsinloggningsuppgifter, användningsdata, unika identifierare, åtkomsträttigheter och samlad statistisk information.
 • Arbetsgivaruppgifter: om du interagerar med oss i egenskap av anställd hos en tredje part, och namn, adress, telefonnummer och e-postadress till din arbetsgivare, i den utsträckning det är relevant.
 • Innehålls- och annonsdata: register över din interaktion med vårt annonsinnehåll online, register över annonsering och innehåll som visas på sidor som visas för dig och all interaktion du kan ha haft med sådant innehåll eller annonsering (t.ex. muspekare, musklick, formulär som du fyller i helt eller delvis) och all interaktion med pekskärmar.
 • Synpunkter, feedback och åsikter: alla synpunkter, feedback, enkätsvar och åsikter som du delar med oss eller publicerar offentligt.
 • Uppgifter om produktanvändning: när du rapporterar en möjlig negativ händelse och/eller en fråga om medicinsk information eller ett kvalitetsklagomål i samband med en av våra produkter.

 

 

Känsliga personuppgifter

Om vi behöver behandla känsliga personuppgifter för ett legitimt ändamål eller för att uppfylla våra branschskyldigheter gör vi det i enlighet med tillämplig lag.

Läs mer

Om det blir nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter av någon anledning förlitar vi oss på en av följande rättsliga grunder (som anges i artikel 9 i GDPR / UK GDPR):

 1. Du har gett ditt uttryckliga samtycke till behandling av dina känsliga personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål, i enlighet med tillämplig lag
 2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva särskilda rättigheter på området för sysselsättning och social trygghet och lagstiftning om socialt skydd i den mån den är tillåten enligt tillämplig lag eller ett kollektivavtal enligt tillämplig lag som innehåller lämpliga skyddsåtgärder för dina grundläggande rättigheter och intressen
 3. Behandlingen är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons intressen om du är fysiskt eller juridiskt oförmögen att ge ditt samtycke
 4. Behandlingen avser personuppgifter som du uppenbarligen har offentliggjort
 5. Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller när domstolar agerar i sin dömande funktion
 6. Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av tillämplig lag som ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, respektera det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och tillhandahålla lämpliga och specifika åtgärder för att skydda dina grundläggande rättigheter och intressen
 7. Behandlingen är nödvändig för förebyggande eller yrkesmedicinska ändamål, för bedömning av den anställdes arbetsförmåga, medicinsk diagnos, tillhandahållande av hälso- eller sjukvård eller social omsorg eller behandling eller förvaltning av system och tjänster för hälso- eller sjukvård eller social omsorg på grundval av tillämplig lag eller enligt avtal med en yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och med förbehåll för de relevanta villkor och skyddsåtgärder som föreskrivs i tillämplig lag
 8. Behandlingen är nödvändig av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet, såsom att skydda mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för hälso- och sjukvård och för läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av tillämplig lag som föreskriver lämpliga och specifika åtgärder för att skydda dina fri- och rättigheter, särskilt tystnadsplikt
 9. Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med tillämplig lag, som ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, respektera det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och tillhandahålla lämpliga och specifika åtgärder för att skydda dina grundläggande rättigheter och intressen

 

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål: tillhandahålla våra webbplatser, produkter och tjänster till dig, efterlevnadskontroller, driva vår verksamhet, kommunicera med dig, hantera våra IT-system, hälsa och säkerhet, ekonomisk förvaltning, genomföra undersökningar, säkerställa säkerheten i våra lokaler och system, genomföra undersökningar vid behov, följa tillämplig lag, förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster, förebygga bedrägerier, upprätta, utöva och försvara rättsliga anspråk samt rekrytering och jobbansökningar.

Läs mer

De ändamål för vilka vi behandlar de kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt (D) ovan, i enlighet med tillämplig lag, och de rättsliga grunder på vilka vi utför sådan behandling, är följande:

 

Bearbetningsaktivitet

Rättslig grund för behandling

Kategorier av personuppgifter

Tillhandahållande av webbplatser, produkter och tjänster: tillhandahålla våra webbplatser, produkter eller tjänster, tillhandahålla reklamartiklar på begäran och kommunicera med dig i samband med dessa webbplatser, produkter eller tjänster.

• Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att tillhandahålla våra Webbplatser, produkter eller tjänster (i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig; den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Demografisk information

• Register över samtycken

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om innehåll och reklam

• Uppgifter om köpet

 

Kontroller av efterlevnad: uppfylla våra skyldigheter att följa lagar och andra författningar, kontroller av kundkännedom, bekräftelse och verifiering av din identitet, användning av kreditupplysningsföretag och kontroll mot sanktionslistor från myndigheter och/eller brottsbekämpande organ och andra rättsliga restriktioner.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och andra författningar (i den utsträckning som detta berättigade intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Register över samtycken

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter om arbetsgivare

Driva vår verksamhet: driva och hantera våra webbplatser, produkter och tjänster, tillhandahålla innehåll till dig, visa reklam och annan information, kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser, produkter eller tjänster, och meddela dig om ändringar på någon av våra webbplatser, produkter eller tjänster.

• Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att tillhandahålla våra webbplatser, våra produkter eller våra tjänster till dig (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Register över samtycken

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om innehåll och reklam

 

Planering: organisationsplanering, successionsplanering, förändringar av arten och omfattningen av vår verksamhet eller vårt företag, fusioner, förvärv, upplösningar, delningar, likvidationer, försäljning av tillgångar, avyttringar, omorganisationer och liknande arrangemang för företagsstrukturering.

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att planera den framtida driften av vår verksamhet eller vårt företag (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Demografisk information

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

• Uppgifter om innehåll och reklam

 

Kommunikation och marknadsföring: kommunicera med dig på något sätt (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala medier, post eller personligen) för att tillhandahålla nyheter och annan information som du kan vara intresserad av, förutsatt att du alltid har gett ditt samtycke i förväg i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, anpassa våra webbplatser, produkter och tjänster för dig, upprätthålla och uppdatera din kontaktinformation i förekommande fall, inhämta ditt samtycke i förväg i förekommande fall, möjliggöra och registrera ditt val att avanmäla dig eller avsluta din prenumeration, i förekommande fall.

• Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att kontakta dig, alltid under förutsättning att tillämplig lag följs (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Demografisk information

• Register över samtycken

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om innehåll och reklam

• Synpunkter, feedback och åsikter

Produkt- och patientsäkerhet / farmakovigilans: kommunikation i samband med produktsäkerhet, inklusive återkallande av produkter, förfrågningar om medicinsk information, klagomål på produktkvalitet, genomförande av kliniska prövningar och rådgivande meddelanden om produktsäkerhet.

 

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att säkerställa säkerheten och korrekt användning av våra produkter (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter),

• Behandlingen är nödvändig för att skydda en enskild persons vitala intressen,

• Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss,

• Vi har fått ditt samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Betalningsuppgifter

• Återkoppling

• Interaktioner med våra produkter

• Detaljer om produktanvändning

 

Hantering av IT-system: hantering och drift av våra kommunikations-, IT- och säkerhetssystem samt revisioner (inklusive säkerhetsrevisioner) och övervakning av sådana system.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att hantera och underhålla våra kommunikations- och IT-system (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Demografisk information

• Register över samtycken

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

• Uppgifter om innehåll och reklam

 

Hälsa och säkerhet: hälso- och säkerhetsbedömningar och registerhållning, tillhandahållande av en trygg och säker miljö i våra lokaler samt efterlevnad av relaterade rättsliga skyldigheter.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att säkerställa en säker miljö i våra lokaler (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Behandlingen är nödvändig för att skydda en enskild persons vitala intressen.

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Loggar över besökare

Ekonomisk förvaltning: försäljning, finans, företagsrevision och leverantörshantering.

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att hantera och driva vår verksamhets ekonomiska angelägenheter (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Betalningsuppgifter

Undersökningar och forskning: interaktion med dig i syfte att få dina synpunkter på våra webbplatser, produkter eller tjänster.

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att genomföra undersökningar, nöjdhetsrapporter och marknadsundersökningar (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Register över samtycken

• Synpunkter, feedback och åsikter

Säkerhet: fysisk säkerhet i våra lokaler (inklusive register över besök i våra lokaler), CCTV-inspelningar och elektronisk säkerhet (inklusive inloggningsregister och åtkomstuppgifter).

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att säkerställa den fysiska och elektroniska säkerheten för vår verksamhet och våra lokaler (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Loggar över besökare

Utredningar: upptäcka, utreda och förhindra överträdelser av policyn och brott, i enlighet med tillämplig lag.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att upptäcka och skydda mot överträdelser av våra policyer och tillämpliga lagar (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Loggar över besökare

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

Rättslig efterlevnad: efterlevnad av våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter enligt tillämplig lag.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Loggar över besökare

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

Förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster: identifiera problem med våra webbplatser, produkter eller tjänster, planera förbättringar av våra webbplatser, produkter eller tjänster och skapa nya webbplatser, produkter eller tjänster.

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att förbättra våra Webbplatser, våra produkter eller våra tjänster (i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt förhandsgodkännande till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Undersöknings- och testdata

• Demografisk information

• Register över samtycken

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om innehåll och reklam

 

Förebyggande av bedrägerier: Upptäcka, förebygga och utreda bedrägerier.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (särskilt med avseende på tillämplig arbetsrätt), eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att upptäcka och skydda mot bedrägerier (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Loggar över besökare

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

Fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk: hantering av rättsliga anspråk, fastställande av fakta och anspråk, inbegripet insamling, granskning och framläggande av handlingar, fakta, bevis och vittnesmål, utövande och försvar av rättsliga rättigheter och anspråk, inbegripet formella rättsliga förfaranden.

 

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Demografisk information

• Loggar över besökare

• Register över samtycken

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

• Uppgifter om innehåll och reklam

• Synpunkter, feedback och åsikter

Rekrytering och jobbansökningar: rekryteringsaktiviteter, annonsering av tjänster, intervjuaktiviteter, analys av lämplighet för den relevanta tjänsten, register över anställningsbeslut, detaljer om erbjudande och detaljer om godkännande.

• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (särskilt med avseende på tillämplig arbetsrätt), eller

• Vi har ett berättigat intresse av att utföra Behandlingen i syfte att bedriva rekryteringsverksamhet och hantera jobbansökningar (i den utsträckning som ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter), eller

• Vi har fått ditt samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

• Personliga uppgifter

• Kontaktuppgifter

• Professionella detaljer

• Demografisk information

• Loggar över besökare

• Register över samtycken

• Betalningsuppgifter

• Uppgifter som rör våra webbplatser

• Uppgifter om arbetsgivare

• Uppgifter om innehåll och reklam

• Synpunkter, feedback och åsikter

 

 

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi lämnar ut personuppgifter till: rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, externa rådgivare, personuppgiftsbiträden, alla parter som krävs i samband med rättsliga förfaranden, alla parter som krävs för att utreda, upptäcka eller förhindra brott, alla köpare av vår verksamhet samt alla tredjepartsleverantörer av reklam eller innehåll som används på våra webbplatser.

Läs mer

Vi lämnar ut personuppgifter till andra enheter inom Norgine-koncernen och till våra affärspartner (licenspartner och distributörer), för legitima affärsändamål och driften av våra webbplatser, produkter eller tjänster till dig, i enlighet med tillämplig lag. Dessutom lämnar vi ut personuppgifter till:

 • dig och, i förekommande fall, dina utsedda företrädare
 • rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, på begäran, eller i syfte att rapportera faktiska eller misstänkta överträdelser av tillämplig lag eller förordning
 • revisorer, konsulter, advokater och andra externa professionella rådgivare till Norgine som omfattas av bindande avtalsenliga sekretessförpliktelser, t.ex. externa dataskyddsombud, advokatbyrån First Privacy
 • Personuppgiftsbiträden från tredje part (t.ex. tjänsteleverantörer i samband med kliniska prövningar, betaltjänstleverantörer, fraktbolag, leverantörer av webbtjänster såsom Amazon Web Services, Google Analytics, Microsoft Azure), belägna var som helst i världen, enligt de krav som anges nedan i detta (G)
 • relevant part, tillsynsorgan, statlig myndighet, brottsbekämpande myndighet eller domstol, i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • berörda parter, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, brottsbekämpande organ eller domstolar, i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller åtala för brott eller verkställa straffrättsliga påföljder
 • alla relevanta tredjepartsförvärvare eller rättsinnehavare, i händelse av att vi säljer eller överför hela eller någon relevant del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning eller likvidation)
 • relevant tredjepartsleverantör, där våra webbplatser använder tredjepartsannonsering eller innehåll. Om du väljer att interagera med sådan reklam eller sådant innehåll kan dina Personuppgifter delas med den relevanta tredjepartsleverantören. Vi rekommenderar att du granskar den tredje partens integritetspolicy innan du interagerar med dess reklam eller innehåll

 

Om vi anlitar ett tredjeparts personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter kommer personuppgiftsbiträdet att omfattas av bindande avtalsenliga skyldigheter att: (i) endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra tidigare skriftliga instruktioner, och (ii) vidta åtgärder för att skydda personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet, tillsammans med eventuella ytterligare krav enligt tillämplig lag.

 

 

Internationell överföring av personuppgifter

Vi överför personuppgifter till personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga och mottagare i andra länder. Om vi överför personuppgifter från Storbritannien eller EES till en mottagare utanför Storbritannien eller EES (i tillämpliga fall) som inte befinner sig i en lämplig jurisdiktion, gör vi det på grundval av standardavtalsklausuler eller motsvarande i Storbritannien (dvs. UK International Data Transfer Agreement / UK addendum till Standardavtalsklausulerna).

Läs mer

På grund av vår verksamhets internationella karaktär överför vi personuppgifter inom Norgine-koncernen och till tredje part enligt vad som anges i avsnitt (G) ovan, i samband med de syften som anges i detta meddelande. Av denna anledning överför vi personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner digVi kan till exempel överföra dina uppgifter till europeiska medlemsstater (Österrike, Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna, Finland, Sverige), länder inom EES (t.ex. Norge, Schweiz), samt länder utanför EES som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter (t.ex. Indien). Länder utanför EU inkluderar USA, Indien, Australien och Nya Zeeland.

 

Om ett undantag eller en avvikelse gäller (t.ex. om en överföring är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk) kan vi förlita oss på detta undantag eller denna avvikelse, i förekommande fall. Om inget undantag eller avvikelse gäller och vi överför dina personuppgifter från Storbritannien eller EES till mottagare utanför Storbritannien eller EES (i tillämpliga fall) som inte befinner sig i tillräckliga jurisdiktioner, gör vi det på grundval av den senaste giltiga versionen av europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller motsvarande i Storbritannien (dvs. det brittiska internationella dataöverföringsavtalet / det brittiska tillägget till standardavtalsklausulerna), i tillämpliga fall. Du har rätt att begära en kopia av vår mall för standardavtalsklausuler eller den brittiska motsvarigheten (dvs. det brittiska internationella dataöverföringsavtalet / det brittiska tillägget till standardavtalsklausulerna), beroende på vad som är tillämpligt, med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt (Q) nedan.

 

 

Datasäkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi strävar därför efter att genomföra de lämpligaste och modernaste tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna för att skydda dina personuppgifter mot brott mot sekretess, integritet och tillgänglighet.

Läs mer

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (t.ex. end-to-end-kryptering, pentesting, incidenthantering, varningar för skadlig kod och korrigerande åtgärder) för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst och andra olagliga eller obehöriga former av behandling i enlighet med tillämplig lag.

Eftersom internet är ett öppet system är överföringen av information den vägen inte helt säker. Även om vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till oss via det “öppna” internet. All sådan överföring via de öppna kanalerna på internet sker på egen risk och du är ansvarig för att säkerställa att alla personuppgifter som du skickar till oss skickas på ett säkert sätt. Det rekommenderas att om det finns en identifierad risk för överföring av data, skyddsåtgärder som kryptering används i linje med allmänt använda metoder.

 

 

Uppgifternas korrekthet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella och att de raderas eller rättas om vi blir medvetna om felaktigheter eller om du uppmärksammar oss på dem.

Läs mer

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa detta:

 • dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och, vid behov, hålls uppdaterade
 • alla dina personuppgifter som vi behandlar som är felaktiga (med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas) raderas eller rättas utan dröjsmål

 

Från tid till annan kan vi be dig att bekräfta riktigheten i dina personuppgifter.

 

 

Minimering av uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att begränsa volymen av dina personuppgifter som vi behandlar till vad som är nödvändigt.

Läs mer

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi behandlar är begränsade till de som rimligen är nödvändiga i samband med de syften som anges i denna information.

 

 

Lagring av uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast lagras så länge som de behövs i samband med ett lagligt syfte.

Läs mer

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den minimiperiod som är nödvändig för de syften som anges i denna information. Kriterierna för att fastställa hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter är följande:

(1) vi kommer att behålla personuppgifter i en form som tillåter identifiering endast så länge som:

  (a) vi upprätthåller en pågående relation med dig (t.ex. om du använder våra tjänster eller om du lagligen finns med på vår e-postlista och inte har avregistrerat dig)

  (b) dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de lagliga ändamål som anges i detta meddelande, för vilka vi har en giltig rättslig grund (t.ex. där dina personuppgifter ingår i ett avtal mellan oss och din arbetsgivare och vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa i syfte att driva vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet eller där vi har en rättslig skyldighet att behålla dem)

plus:

(2) varaktighet:

  (a) eventuell tillämplig begränsningsperiod enligt tillämplig lag (dvs. en period under vilken en person kan väcka talan mot oss i samband med dina personuppgifter, eller för vilken dessa är relevanta)

  (b) en ytterligare period om två (2) månader efter utgången av den tillämpliga preskriptionstiden (så att vi, om en person väcker talan i slutet av preskriptionstiden, fortfarande har rimlig tid att identifiera alla personuppgifter som är relevanta för denna talan)

och:

(3) om relevanta rättsliga anspråk väcks fortsätter vi dessutom att behandla personuppgifter under de ytterligare perioder som är nödvändiga i samband med det anspråket.

 

Under de perioder som anges i punkterna (2)(a) och (2)(b) ovan kommer vi att begränsa vår behandling av dina personuppgifter till lagring av och upprätthållande av säkerheten för dessa, utom i den utsträckning som dessa uppgifter behöver granskas i samband med ett rättsligt anspråk eller en skyldighet enligt tillämplig lag.

 

När perioderna i punkterna (1), (2) och (3) ovan, var och en i tillämplig utsträckning, har avslutats, kommer vi antingen:

 • permanent radera eller förstöra de relevanta personuppgifterna, eller
 • anonymisera dem

 

 

Dina juridiska rättigheter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha ett antal rättigheter, inklusive: att inte lämna dina personuppgifter till oss, få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av felaktigheter, begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, återkalla samtycke och lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheter. I vissa fall kommer det att vara nödvändigt att styrka din identitet innan vi kan utöva dessa rättigheter.

Läs mer

I enlighet med tillämplig lag kan du ha följande rättigheter avseende behandlingen av dina relevanta personuppgifter:

 • rätten att inte tillhandahålla dina personuppgifter till oss (observera dock att vi inte kommer att kunna ge dig full nytta av våra webbplatser, produkter eller tjänster om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter – t.ex. kan vi kanske inte behandla dina förfrågningar utan nödvändiga uppgifter),
 • rätten att begära tillgång till eller kopior av dina relevanta personuppgifter, tillsammans med information om arten, behandlingen och utlämnandet av dessa
 • rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina uppgifter,
 • rätten att begära, på legitima grunder:
  • radering av dina relevanta personuppgifter, eller
  • begränsning av behandlingen av uppgifterna
 • rätten att få vissa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den utsträckning det är tillämpligt,
 • om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, rätten att återkalla detta samtycke (observera att ett sådant återkallande inte påverkar lagligheten av någon behandling som utförts före det datum då vi mottar meddelande om sådant återkallande och inte förhindrar behandling av dina uppgifter med stöd av andra tillgängliga rättsliga grunder), och
 • rätten att lämna in klagomål avseende behandlingen av dina relevanta personuppgifter till en dataskyddsmyndighet (dvs. i förhållande till Storbritannien, Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk) eller i förhållande till EU, dataskyddsmyndigheten för den EU-medlemsstat där du bor, eller där du arbetar, eller där den påstådda överträdelsen inträffade (se listan här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)).

I enlighet med tillämplig lag kan du också ha följande ytterligare rättigheter avseende Behandlingen av dina Relevanta Personuppgifter:

rätten att invända, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter av oss eller för vår räkning, där sådan behandling baseras på artikel 6.1 e (allmänt intresse) eller 6.1 f (berättigade intressen) i GDPR / UK GDPR, och

rätten att invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter av oss eller för vår räkning för direkt marknadsföring.

 

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller någon annan bestämmelse i denna information, eller om vår behandling av dina personuppgifter, använd de kontaktuppgifter som anges i avsnitt (Q) nedan. Vänligen observera att:

 • i vissa fall kommer det att vara nödvändigt att styrka din identitet innan vi kan utöva dessa rättigheter, och
 • om din begäran kräver att ytterligare fakta fastställs (t.ex. ett fastställande av om någon behandling inte är förenlig med tillämplig lag) kommer vi att undersöka din begäran rimligt snabbt innan vi beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.

 

 

Kakor och liknande teknik

Vi behandlar personuppgifter med hjälp av kakor och liknande tekniker. För mer information, se vår kakpolicy på den relevanta webbplats du besöker.

Läs mer

När du besöker en webbplats placerar vi vanligtvis kakor på din enhet eller läser kakor som redan finns på din enhet, förutsatt att vi alltid inhämtar ditt samtycke, om så krävs, i enlighet med tillämplig lag. Vi använder kakor för att registrera information om din enhet, din webbläsare och, i vissa fall, dina preferenser och surfvanor. Vi behandlar personuppgifter genom kakor och liknande teknik, i enlighet med vår kakpolicy.

 

 

Användarvillkor

Våra användarvillkor reglerar all användning av våra webbplatser och våra tjänster.

Läs mer

All användning av våra webbplatser, produkter eller tjänster omfattas av våra användarvillkor. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom våra användarvillkor för att ta del av eventuella ändringar som vi kan komma att göra från tid till annan.

 

 

Direkt marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att kontakta dig med information om webbplatser, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa meddelanden.

Läs mer

Vi behandlar personuppgifter för att kontakta dig via e-post, telefon, direktreklam eller andra kommunikationsformat, för att ge dig information om webbplatser, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att visa innehåll som är anpassat till din användning av våra webbplatser, produkter eller tjänster. Om vi tillhandahåller webbplatser, produkter eller tjänster till dig kan vi skicka eller visa information om våra webbplatser, produkter eller tjänster, kommande kampanjer och annan information som kan vara av intresse för dig, inklusive genom att använda de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss eller på annat lämpligt sätt, förutsatt att vi alltid inhämtar ditt föregående samtycke i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med reklam genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje elektronisk reklamkommunikation som vi skickar. Observera att det kan ta upp till fyra veckor att behandla din begäran om avregistrering och att du under den tiden kan fortsätta att få meddelanden från oss. När du har avslutat prenumerationen kommer vi inte att skicka fler e-postmeddelanden med marknadsföring, men under vissa omständigheter kommer vi att fortsätta att kontakta dig i den utsträckning som krävs för de webbplatser, produkter eller tjänster som du har begärt.

 

 

Detaljer om styrenheter

Det finns flera Norgine-enheter som fungerar som personuppgiftsansvariga i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Läs mer

I detta meddelande är de relevanta personuppgiftsansvariga:

Kontrollant enhet

Kontaktuppgifter

Azanta A/S (Danmark)

Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tel: +45 33 17 04 00

Azanta Danmark A/S (Danmark)

Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tel: +45 33 17 04 00

Azanta OY (Finland)

3 B Sinikalliontie
02630 Esbo
Finland

Tfn +358 9 7255 4420

Tillverkningsanläggning Hengoed (Storbritannien)

7 Tir-y-Berth industriområde
Tir-y-Berth
Hengoed
CF82 8SJ
Förenade kungariket

Tel: +44 1443 812183

Merus Labs Luxco II S.à r.L (Luxemburg)

Val Des Bons Malades 208
2121 Luxemburg

Tel: +352 271127044

Merus Labs Luxco S.à r.L (Luxemburg)

Val Des Bons Malades 208
2121 Luxemburg

Tel: +352 271127044

Merus Labs Netherlands B.V. (Nederländerna)

Herengracht 483
1017 BT
Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 623 9289

Norgine AG (Schweiz)

Werftestrasse 3
6005 Luzern
Schweiz

Tel: +41 41 561 36 00

Norgine B.V. (Nederländerna)

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP
Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 567 0900

Norgine Danmark A/S (Danmark)

Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tel: +45 33 17 04 00

Norgine de Espana S.L.U (Spanien)

C. de Julián Camarillo
21b, 28037 Madrid
Spanien

Tfn +34 913 75 88 70

Norgine Europe B.V.

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 567 09 00

Norgine Europe B.V. (Nederländerna)

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP
Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 567 0900

Norgine GmbH (Tyskland)

Im Westpark 14
35435 Wettenberg
Tyskland
HRB 9522

Tel: +49 641 98497 0

Norgine Healthcare B.V. (Nederländerna)

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP
Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 567 0900

Norgine Italia SRL (Italien)

Via Fabio Filzi 25
Milano 20124
Italien

Tel: +39 2 6797 7211

Norgine Limited (Storbritannien)

Norgine-huset
Moorhall Road
Harefield
UB9 6NS
Förenade kungariket

Tel: +44 1895 826600

Norgine Nederländerna B.V.
(Nederländerna)

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP
Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 567 0900

Norgine Norge AS (Norge)

Postboks 1935
Vika
0125 Oslo
Norge

Tel: +47 957 88 225

Norgine NV (Belgien)

Romeinse straat 10
3001 Leuven
Belgien

Tfn +32 16 39 27 10

Norgine Pharma (Frankrike)

29 Rue Ethe Virton 28100
Dreux
Frankrike

Tel: +33 2 37 38 52 00

Norgine Pharma GmbH (Österrike)

Kranichberggasse 4 Euro Plaza
Bauteil, 5J
1120 Wien
Österrike

Tel: +43 1 8178120

Norgine Pharmaceuticals Limited (Storbritannien)

Norgine-huset
Widewater Place
Moorhall Road
Harefield
Uxbridge
UB9 6NS

Tel: +44 1895 826600

Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Ldª. (Portugal)

Alameda dos Oceanos
1990-235 Lissabon
Portugal

Tel: +351 21 895 2735

Norgine Pty Limited (Australien)

3.01, byggnad A/20
Rodborough Rd
Frenchs Skog
NSW 2086
Australien

Tfn: +61 2 8422 0800

Norgine SAS (Frankrike)

23, rue François Jacob
F-92500 Rueil-Malmaison
Frankrike

Tel: +33 1 41 39 94 00

Norgine Sverige AB (Sverige)

7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Tel: +46 8 22 30 50

SpePharm AG (Schweiz)

Werftestrasse 3
6005 Luzern
Schweiz

Tel: +41 41 561 36 00

SpePharm Europe B.V. (Nederländerna)

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 491 9602

SpePharm IP B.V. (Nederländerna)

Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederländerna

Tel: +31 20 491 9602

Velinor AG (Schweiz)

Kapellplatz 1
c/o Dr. iur. Adrian von Segesser
6004 Luzern
Schweiz

Tel: +41 41 561 36 00

Alternativt kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär online eller kontakta vårt dataskyddsombud (First Privacy GmbH) på

Adress: First Privacy GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Tyskland

Tfn: (+49) 0421 696632-0

Fax: (+49) 0421 696632-11

E-post: office@first-privacy.com

 

 

Definitioner

Läs mer
 • Lämplig jurisdiktion” avser en jurisdiktion som formellt har utsetts av europeiska kommissionen att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter
 • Cookie” betyder en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats (inklusive våra webbplatser). I detta meddelande inkluderar en hänvisning till en “cookie” analoga tekniker som webbfyrar och tydliga GIF:er
 • Personuppgiftsansvarig” avser den enhet som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har den personuppgiftsansvarige det primära ansvaret för att följa tillämpliga dataskyddslagar
 • Dataskyddsmyndighet” avser en oberoende offentlig myndighet som enligt lag har till uppgift att övervaka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar
 • EES” avser europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • GDPR” avser den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
 • Personuppgifter” avser information som är om en individ eller från vilken en individ är direkt eller indirekt identifierbar, i synnerhet med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den individen
 • Behandla“, “Behandling” eller “Behandlade” avser allt som görs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring
 • “Personuppgiftsbiträde” avser varje person eller enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige (andra än anställda hos den personuppgiftsansvarige)
 • Relevanta personuppgifter” avser personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga
 • Känsliga personuppgifter” avser personuppgifter om ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, biometriska uppgifter, fysisk eller psykisk hälsa, sexualliv, faktiska eller påstådda brott eller straff, nationellt identifikationsnummer eller någon annan information som anses vara känslig enligt tillämplig lag.
 • Standardavtalsklausuler“: mallar för överföringsklausuler som antagits av europeiska kommissionen eller som antagits av en dataskyddsmyndighet och godkänts av europeiska kommissionen.
 • Webbplats” avser alla webbplatser som drivs, eller underhålls, av oss eller för vår räkning.
 • UK GDPR” avser GDPR som den utgör en del av de lagar som är tillämpliga i Storbritannien enligt avsnitt 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, och som tillämpas och ändras genom bilaga 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) eller som ändras från tid till annan av andra lagar som är tillämpliga i Storbritannien).
 • UK International Data Transfer Agreement” avser det mallöverföringsavtal som antogs av UK Information Commissioner’s Office den 21 mars 2022.